Informacja dla Uczestników Projektu odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Niebylec

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w okresie od 5 do 30 marca 2018 r. należy zgłosić się do Urzędu Gminy Niebylec, pok. nr 14 i 15 (II piętro) celem zawarcia umowy w sprawie ustalenia wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych związanych z montażem indywidualnego zestawu OZE na potrzeby gospodarstwa domowego z terenu Gminy Niebylec w ramach Projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”.

Do podpisania umowy upoważnieni są właściciele/współwłaściciele nieruchomości wskazani w deklaracji udziału w Projekcie oraz osoby, które zostały pisemnie upoważnione przez właścicieli tych nieruchomości.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO SPISANIA UMOWY:

  • dowód osobisty właściciela (współwłaścicieli) nieruchomości,
  • pełnomocnictwo, jeśli umowa nie będzie podpisywana przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, a jedynie przez pełnomocnika występującego w ich imieniu,
  • numer działki gruntowej, na której zlokalizowany jest budynek,
  • oświadczenie o pomocy de minimis – w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prowadzących działalność rolniczą.

W załączeniu wzory dokumentów.

Osoby, które na etapie składania deklaracji uczestnictwa w Projekcie oświadczyły, że ich gospodarstwo domowe dotknięte jest problemem ubóstwa energetycznego, proszone są o dostarczenie aktualnych dokumentów to potwierdzających, tj. w szczególności:

1) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność osoby zameldowanej w gospodarstwie domowym, lub
2) aktualną decyzję administracyjną przyznającą dodatek mieszkaniowy lub energetyczny, lub
3) aktualną decyzję administracyjną przyznającą pomoc rzeczową w postaci opału lub ryczałtu na jego zakup, lub
4) aktualną decyzję administracyjną przyznająca świadczenie rodzinne.

Wpłata wkładu własnego Uczestnika Projektu została podzielona na dwie transze.

Wpłatę pierwszej transzy, stanowiącej zaliczkę na poczet realizacji umowy należy dokonać w terminie do dnia 30.03.2018 r.

Niedokonanie wpłaty pierwszej transzy w podanym powyżej terminie uznane będzie jako rezygnacja z udziału w Projekcie.

 Wysokość zaliczki w ramach poszczególnych instalacji została ustalona zgodnie z poniższym:

- instalacja solarna (S) - 1 620,00 zł,

- instalacja fotowoltaiczna (PV) - 2 700,00 zł,

- instalacja pompy ciepła do c.w.u. (PC) - 1 620,00 zł,

- instalacja pompy ciepła do c.o. (PC) - 3 240,00 zł,

- kocioł na biomasę (K) - 2 160,00 zł,

przy czym podane powyżej kwoty wyliczone są przy zastosowaniu 8% stawki podatku VAT.

Wpłaty wkładu własnego należy wnosić na rachunek bankowy Gminy o numerze:
72 9168 1030 0260 1007 2000 0380
prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Strzyżowie Oddział w Niebylcu, wskazując imię i nazwisko oraz adres Uczestnika Projektu (zgodnie z danymi w deklaracji), w imieniu którego dokonywana jest wpłata.

Warunkiem zawarcia umowy uczestnictwa w Projekcie jest uprzednie dokonanie wpłaty pierwszej transzy wkładu własnego (potwierdzone dostarczonym do Urzędu Gminy dowodem wpłaty) oraz brak zaległych (przeterminowanych) zobowiązań finansowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec Gminy Niebylec.

Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac montażowych instalacji OZE zostaną Państwo wezwani do wpłaty drugiej transzy wkładu własnego. Docelowa wysokość tej wpłaty wyliczona zostanie na podstawie faktycznych kosztów wykonania poszczególnych instalacji, wynikających z najkorzystniejszej oferty. Przewidywany termin wpłaty drugiej transzy wkładu własnego to czerwiec 2018 r.

Wysokość wkładu własnego Uczestnika Projektu obejmuje 15,01% kosztów kwalifikowanych netto oraz podatek VAT od wszystkich kosztów związanych z wykonaniem danej instalacji, przy czym ustalenie właściwej stawki podatku VAT (8 lub 23%) zależeć będzie od umiejscowienia instalacji. Uczestnicy Projektu ponoszą również proporcjonalny koszt opracowania dokumentacji technicznej do przetargu, nadzoru inwestorskiego, zarządzania Projektem oraz ubezpieczenia zamontowanej na swojej nieruchomości instalacji na okres trwałości Projektu, tj. na 5 lat.

Szacunkowe koszty wkładu własnego Uczestnika Projektu, uwzględniające aktualną wycenę wykonania poszczególnych instalacji oraz wszystkie koszty niekwalifikowane Projektu wyliczone proporcjonalnie dla poszczególnych instalacji, przedstawione zostały w załączonej tabeli.

Mając jednocześnie na względzie stosunkowo krótki okres na realizację Projektu i wynikającą z tego konieczność podejmowania pilnych działań wdrożeniowych, prosimy, o ile tylko Państwa możliwości na to pozwolą, o dokonywanie wymaganych wpłat (zarówno pierwszej, jak i drugiej transzy) w jak najszybszych terminach, a w przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z udziału w Projekcie – o niezwłoczne przekazanie nam takiej informacji.

Zainteresowanych informujemy również, iż Bank Spółdzielczy w Strzyżowie Oddział w Niebylcu ma uruchomioną specjalną ofertę kredytową na preferencyjnych warunkach, z której można skorzystać na potrzeby sfinansowania wkładu własnego w Projekcie. Szczegóły oferty znajdują się w załączeniu, zaś wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w oddziale Banku.