Przedłużenie terminu składania dokumentów na Odnawialne Źródła Energii. OBNIŻENIE KWOTY WKŁADU WŁASNEGO

Informujemy mieszkańców Gminy Niebylec zainteresowanych udziałem w projekcie parasolowym OZE, że na dzień 14 grudnia wpłynęło 50 deklaracji, w związku z czym Gmina Niebylec będzie próbowała aplikować o dotację w partnerstwie z innymi gminami. Na ostatniej sesji Rady Gminy Niebylec, która odbyła się 13 grudnia br. Wójt Gminy oraz Rada Gminy postanowili o obniżeniu docelowego wkładu własnego mieszkańców do poziomu 15 % kosztów netto plus podatek VAT. Dotyczyć to będzie wszystkich deklaracji, a więc tych, które dopiero wpłyną, jak również tych, które zostały już złożone. Ta korzystna dla mieszkańców zmiana nastąpiła po analizie wytycznych Urzędu Marszałkowskiego dotyczących opracowywania projektów w ramach RPO Województwa Podkarpackiego 2014–2020, Oś Priorytetowa Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE. Nabór wniosków do Urzędu Marszałkowskiego potrwa ostatecznie do 2 marca 2017 r.

W związku z tym przedłuża się termin składania deklaracji w Gminie Niebylec do dnia 20 stycznia 2017 r.

Zbigniew Korab
Wójt Gminy Niebylec

Załączniki:
Pobierz plik (2016-12-14_prognozowanekoszty_OZE.pdf)Koszty szacunkowe[Koszty szacunkowe przy dofinansowaniu 85%]