Wójt Gminy Niebylec ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Niebylec

1) wystawianie faktur dostawcom za przyjęte nieczystości ciekłe do stacji zlewnej,
2) wystawianie faktur dostawcom ścieków,
3) księgowanie wpłat za odbiór ścieków,
4) prowadzenie egzekucji należności z tytułu odbioru ścieków,
5) księgowanie wpłat opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
6) rozliczanie inkasentów opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
7) prowadzenie egzekucji nieuiszczonych kwot opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
8) przyjmowanie od producentów rolnych wniosków o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej,
9) weryfikacja złożonych wniosków i badanie ich kompletności,
10) przygotowywanie producentom rolnym projektów decyzji o zwrocie podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej; prowadzenie postępowania administracyjnego w tym zakresie,
11) sporządzanie sprawozdań i statystyk w zakresie zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej,
12) prowadzenie wespół z inspektorem ds. ochrony środowiska kontroli gospodarstw domowych w dziedzinie przestrzegana zakazu spalania odpadów w kotłach i piecach oraz udostępniania mieszkańcom numeru telefonu i formularza internetowego do zgłaszania wszelkich przypadków naruszeń dotyczących ochrony powietrza wraz z wymienieniem dokładnej listy zakazów, sposobów rozpoznania ich naruszenia (w celu ograniczenia liczby fałszywych alarmów) oraz minimalnych informacji, potrzebnych jednostce do podjęcia interwencji,
13) prowadzenie rejestru umów i faktur.

Szczegółowe informacje w treści Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. fakturowania opłat za odpady komunalne.

Protokół z weryfikacji ofert w przeprowadzanym naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Referacie Mienia i Ochrony Środowiska