Przewodniczący Rady Gminy Niebylec informuje, że w dniu 23 czerwca 2021 r. o godz. 9:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu odbędzie się sesja Rady Gminy Niebylec z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji – przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
3. Realizacja powiatowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Niebylec.
4. Raport o stanie gminy za 2020 r.
1) przedstawienie raportu o stanie gminy przez Wójta Gminy.
2) debata na temat raportu z udziałem mieszkańców gminy,
3) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Niebylec,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r.:
1) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2020 r.,
2) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o sprawozdaniu z wykonaniu budżetu za 2020 r.,
3) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2020 r.,
4) debata nad sprawozdaniami,
5) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.:
1) zapoznanie się z uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niebylec w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Niebylec za 2020 r.,
2) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2020 r.,
3) dyskusja,
4) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Niebylec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
1) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
2) wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu ochrony środowiska i zawarcie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
3) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.


Przewodniczący Rady Gminy
Witold Koza