Rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutcza 12 maja 2014 r. Wybrana została w postępowaniu o udziale zamówienia publicznego została oferta Zakładu Usługowo – Handlowy „RUR-BUD” z Lutczy, który zaoferował wykonanie prac  w cenie 299 670,74 zł brutto. Zostały złożone oferty przez Usługi budowlane „WELKO” z Kosiny, Firmę Usługowo Handlową „AKAR” z Rzeszowa, Zakład Usług Budowlano – Montażowych „WODMEL”  z Dębicy oraz Usługowy Zakład WOD-KAN-GAZ.

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutcza,gmina Niebylec. Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności:
a) roboty przygotowawcze,
b) rozbiórkę nawierzchni utwardzonych,
c) roboty ziemne – wykopy,
d) umocnienie wykopów,
e) odwodnienie wykopów,
f) rurociągi – roboty montażowe,
g) studzienki – roboty montażowe,
h) zabezpieczenie kolizji,
i) roboty ziemne – zasyp,
j) rozłożenie humusu,
k) odtwarzanie nawierzchni utwardzonych,
l) przełożenie kabla teletechnicznego,
m) przewierty – przejście pod drogą,
n) przejścia pod ciekami metodą przewiertu,
o) przepięcie kanalizacji.
Orientacyjna długość sieci kanalizacyjnej do wykonania wynosi 2 125 m.

Ze szczegółowymi informacjami można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej – Zmówienia Publiczne – Zamówienia 2014