6 maja 2015 roku rozstrzygnięty został przetarg na remont drogi gminnej Nr 1 12221 R Konieczkowa – Kąty w miejscowości Konieczkowa i Lutcza w km 0+548 – 1+798. Wybrana została oferta Eurovia  Polska  S.A.  Bielany  Wrocławskie,  ul.  Szwedzka  5, 55 - 040  Kobierzyce .  Cena  oferty brutto wyniosła : 226 844,61 zł.
Przedmiotem zamówienia jest remont  drogi  gminnej  Nr  1 12221  R  Konieczkowa – Kąty w km 0+548 – 1+798 w miejscowości Konieczkowa i Lutcza, gmina Niebylec.
Zakres  rzeczowy  robót  obejmuje  w  szczególności:
a)  profilowanie  i  zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w  gruncie kat.  II - IV pod  warstwy  konstrukcyjne nawierzchni – 4146,4 m2,  
b)  wyrównanie  istniejącej  podbudowy  kruszywem łamanym  zagęszczanym  mechanicznie – 207,3 m3,  
c)  podbudowę  z  kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.  15  cm – 4050,4 m2, d) nawierzchnię z  mieszanek  mineralno - bitumicznych  asfaltowych o  gr.  5  cm – 4290,0 m2,  
e) uzupełnienie  korpusu  drogowego  pod  pobocza  gruntem z  dokopu – 100,0 m3,  
f) wykonanie    nawierzchni    poboczy    z    kruszywa    naturalnego    stabilizowanego mechanicznie , gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 750,0 m2
Termin ukończenia prac przewidziany jest na 30 czerwca 2015.