Rozpoczynają się prace mające na celu modernizację odcinka drogi w Gwoźnicy Górnej i mostu w Konieczkowej. Po przeprowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie postępowaniu przetargowym prace wykonuje wyłoniona w jego wyniku firma, tj. Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp z o.o. Prace obejmujące wykonanie nowej nawierzchni i modernizację mostu w Konieczkowej potrwają do końca września 2014 r. Wartość robót wyniesie 1 846 852,50 zł.

  W maju 2013 r. teren powiatu strzyżowskiego nawiedziły intensywne opady deszczu mające charakter nawałnicy. W wyniku tych opadów została uszkodzona infrastruktura drogowa i mostowa, w tym między innymi droga powiatowa Niebylec - Gwoźnica w miejscowości Gwoźnica Górna oraz most w miejscowości Konieczkowa. Po oszacowaniu strat Powiat Strzyżowski wystąpił o dotację na naprawę zniszczonych przez żywioł drogi i mostu. Minister Administracji i Cyfryzacji promesą z dnia 12 lutego 2014 r. przyznał wstępne dofinansowanie w kwocie 1 470 000 zł.

 Zakres inwestycji obejmuje: przebudowę mostu, przebudowę przepustów pod koroną drogi, odbudowę korpusu drogowego, roboty związane z odmulaniem rowów, przebudowę nawierzchni drogi - warstwa wiążąca i ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej, uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym. Celem przebudowy mostu jest uzyskanie normatywnego obiektu zlokalizowanego w miejscu istniejącego. Obecny most o konstrukcji żelbetowej zostanie przebudowany z częściowym wykorzystaniem istniejących podpór (skrzydeł przyczółków). Zamierzona przebudowa drogi obejmuje poszerzenie i wzmocnienie istniejącej podbudowy oraz wymianę nawierzchni na odcinku 3222 mb.

Zadanie realizowane jest przez powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie z wykorzystaniem środków z budżetu Państwa związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz środków z budżetu powiatu. W grudniu 2013 r. Zarząd Powiatu w Strzyżowie wystąpił z wnioskiem o dotację na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach i mostach powiatu strzyżowskiego. Minister Administracji i Cyfryzacji promesą z dnia 12.02.2014 r. przyznał wstępne dofinansowanie do wyżej wymienionej drogi w kwocie 1 470 000 zł. W kwietniu bieżącego roku Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie ogłosił przetarg na zadanie pod nazwą: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1936 R Niebylec - Gwoźnica w miejscowości Gwoźnica Górna w km 8+440-11-662 wraz z przebudową mostu w miejscowości Konieczkowa w km 3+750''.  

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót, który zaoferował najkorzystniejsze warunki realizacji zadania - najniższą cenę przy spełnieniu wszystkich wymagań stawianych w postępowaniu przetargowym przez zamawiającego. W przetargu uczestniczyło 7 wykonawców, którzy złożyli ważne oferty, a najkorzystniejszą złożył Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp z o.o., z którym Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie w dniu 21.05.2014 r. podpisał umowę na roboty budowlane o wartości 1 846 852,50 zł. Protokołem z dnia 26.05.2014 r. został przekazany plac budowy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zadania do końca września 2014 r. Finansowanie zadania przedstawia się następująco 80 procent z budżetu państwa (promesa) a 20 procent stanowią środki budżetu powiatu.

Warto zaznaczyć, że pomimo skromnego budżetu, jakim dysponuje Starostwo Powiatowe w Strzyżowie, udaje się realizować remonty, przebudowy dróg i mostów powiatowych, co w efekcie wpływa znacząco na poprawę infrastruktury drogowej, poprawę warunków bezpieczeństwa i płynność ruchu.

[Inf. Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie, opr. W. Plezia - strzyzowski.pl]