Zwrot podatku akcyzowego

Jak co roku - wiosną i jesienią - rolnicy mogą ubiegać się o dopłatę do paliwa. Zwrot podatku akcyzowego będzie można uzyskać do hektarów i zwierząt, ponieważ rolnicy mogą również korzystać z dodatkowej puli paliwa do bydła. Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ma w 2021 roku wynieść 1 zł na 1 litr oleju.

Zwrot podatku akcyzowego ustalany jest na podstawie powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu rolnika oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) będącego w posiadaniu rolnika. Kwota zwrotu podatku ustalana jest jako iloczyn ilości zakupionego oleju napędowego (wynikającej z faktur VAT) i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, w ramach rocznego limitu.

Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego jest ustalony jako suma:
•    kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych,
•    oraz kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby  30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

W uproszczeniu można podać, że stawka zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze będzie wynosić:  
•    100 złotych do 1 ha użytków rolnych oraz
•    30 złotych do 1 DJP bydła.
Aby otrzymać zwrot paliwa do bydła, rolnicy będą musieli dołączyć do wniosku o zwrot podatku akcyzowego, oprócz faktur VAT potwierdzających zakup oleju napędowego, zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o średniej rocznej liczbie bydła, które posiadali w poprzednim roku.
 
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego składa się w dwóch terminach:
•    od 1 do 28 lutego 2021 r.  - z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
•    od 1 do 31 sierpnia 2021 r. - z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na dany rok.

Pieniądze wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
•    1 – 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
•    1 - 31 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

W 2020 roku przyjętych zostało 529 wniosków producentów rolnych, natomiast dopłata dla rolników wyniosła 138 603,12 zł, co w całości stanowi dotację z budżetu państwa.

Formularz wniosku wraz z klauzulą RODO i Oświadczeniem do klauzuli dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Niebylec (budynek USC pok. nr 6 lub do pobrania poniżej.)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie danych w związku ze zwrotem podatku akcyzowego)
OŚWIADCZENIE o zapoznaniu z klauzulą informacyjną
WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Niebylec, Referat Mienia i Ochrony Środowiska, 38-114 Niebylec 183 pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 172773992.