Urząd Gminy Niebylec przypomina wszystkim mieszkańcom o obowiązku bieżącego aktualizowania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto przypominamy wszystkim mieszkańcom, którzy powrócili do kraju oraz uczniom, studentom, którzy ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną (COVID-19) przebywają w swoich miejscach zamieszkania o obowiązku aktualizacji danych zawartych w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku nowo zamieszkałego budynku (nowy dom lub przeprowadzka do zakupionej nieruchomości), właściciel jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych dotyczących np. liczby osób zamieszkujących nieruchomość, właściciel zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (tj. wyprowadzka mieszkańca), zgłoszenie zmiany w późniejszym terminie wiąże się z brakiem możliwości pomniejszenia opłaty za okres od wystąpienia faktycznej zmiany do daty złożenia deklaracji. Wyjątkiem jest śmierć mieszkańca. Wówczas właściciel nieruchomości może złożyć deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Podkreślamy, że w przypadku narodzin dziecka czy wprowadzenia się nowego mieszkańca sytuacja wygląda inaczej. Każdy właściciel ma obowiązek zgłoszenia osoby w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Jednakże pomimo zaniechania przez właściciela nieruchomości tego terminu opłata zostanie naliczona od miesiąca, w którym nastąpiła faktycznie zmiana, ponieważ od momentu zamieszkania w nieruchomości osoba generuje odpady (np. dziecko urodziło się 4 stycznia, deklaracja została złożona 15 kwietnia - opłata obowiązuje od miesiąca stycznia).

UWAGA! W sytuacji, gdy na terenie nieruchomości jednorodzinnej zamieszkują dwie lub więcej rodzin, obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu nieruchomości, który w imieniu wszystkich mieszkańców musi złożyć jedną deklarację – nie ma możliwości złożenia dwóch lub więcej odrębnych deklaracji z podziałem na gospodarstwa domowe.

Druk deklaracji do pobrania: DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przykładowy wzór uzupełnionej deklaracji.
Deklarację można złożyć również za pośrednictwem platformy e-PUAP poprzez formularz elektroniczny do wysłania po podpisaniu profilem zaufanym - https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/j72sg60bns (należy wybrać kolejno Ochrona środowiska -> Prowadzenie działalności związanej ze składowaniem i gospodarką odpadami -> Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -> Załatw sprawę)