Odpady - nowe zasady gospodarowania

Szanowni Mieszkańcy,

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadziła szereg zmian w gospodarce odpadami.

Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z w/w ustawy odpady komunalne z zamieszkałych gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie naszej gminy od 1 lipca 2013 r. będzie odbierała firma wyłoniona przez gminę w drodze przetargu.

Mieszkańcy nie będą podpisywali indywidualnych umów z firmami wywozowymi, tylko uiszczą opłatę, w ramach której gmina wyposaży gospodarstwa w worki na odpady i zapewni ich odbiór.

 Ustalone zostały dwie stawki opłat:

  1. 6,00 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość miesięcznie - jeżeli odpady będą gromadzone w sposób selektywny,
  2. 12,00 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość miesięcznie - jeżeli odpady nie będą gromadzone w sposób selektywny

Podstawę do naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy ma obowiązek złożyć najpóźniej w terminie do dnia 15 maja 2013 r.
Deklarację o o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie można pobrać, wypełnić i złożyć w sołectwach w wyznaczonym miejscu i terminie. Wydelegowani pracownicy Urzędu służyć będą pomocą w wypełnieniu deklaracji i będą odbierać wypełnione deklarację.

Druk deklaracji można odebrać także w Urzędzie Gminy w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00 i po wypełnieniu złożyć go w Urzędzie pok. nr 17. Druk deklaracji można także pobrać ze strony internetowej: www.niebylec.pl. wypełnić i złożyć w  Urzędzie oraz w sołectwach w miejscu i terminie wyżej wymienionym.

Pozostałe nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. sklepy, zakłady pracy, urzędy, podmioty gospodarcze i inne) będą objęci wywozem odpadów na dotychczasowych zasadach tzn. na podstawie indywidualnej umowy z przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Niebylec

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej dostępny jest w Urzędzie Gminy Niebylec pok. nr 16.

Wójt Gminy Niebylec
Zbigniew Korab

 

Załączniki:
Pobierz plik (deklaracja_odpady_komunalne.pdf)Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi[Format pdf do pobrania i wydrukowania]