Odbiór odpadów komunalnych od 1 lipca 2013 r.

Od dnia 1 lipca 2013 r. na terenie gminy zmianie ulegają zasady wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Odpady odbierane będą przez firmę: Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 35, 36–030 Błażowa, wyłonioną przez gminę w drodze przetargu. Odbiór odpadów segregowanych i zmieszanych odbywał się będzie według ustalonego harmonogramu z częstotliwością dwa razy w miesiącu.

 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

(harmonogram do pobrania w formacie pdf)

Właściciele budynków mieszkalnych, którzy dopełnili obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przed pierwszym objazdem otrzymają worki na odpady, harmonogram wywozu oraz ulotkę informacyjną (ulotka zawiera informacje o zasadach segregacji oraz sposobach i terminach płatności za wywóz odpadów). Wraz z workami każda nieruchomość otrzyma także numer identyfikacyjny (kod kreskowy), który należy nakleić w sposób widoczny na każdym worku przed jego wystawieniem do odbioru.
Worki odbierane będą na trasie odbioru odpadów komunalnych. Trasa odbioru odpadów dostępna w Urzędzie Gminy pok. nr 17, (II piętro) lub na stronie internetowej.

Ulotka informacyjna na temat segregacji odpadów
(Ulotka informacyjna - Nowe zasady gospodarowania odpadami)

Opłata za odpady
(Wzór wypełnionego formularza wpłaty)

Deklarację prze Państwa złożone stanowią podstawę do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę za odpady należy uiszczać kwartalnie z terminem płatności:

za I kwartał do 15 marca
za II kwartał do 15 maja
za III kwartał do 15 września
za IV kwartał do 15 listopada

Opłata może być uiszczana „z góry" za okres kilku miesięcy np. pół roku bądź za cały rok.

Opłatę uiszczamy bez wezwania tzn. nie czekamy na wezwanie (pismo, fakturę) z urzędu.

Opłatę uiszczać można:

u sołtysów
na rachunek bankowy:

71 91 68 10 30 0260 1007 2000 0010

Wpłata powinna być dokonywana przez osobę, która złożyła deklarację, ze wskazaniem adresu zamieszkania tj. miejsca wytwarzania odpadów (w przypadku, gdy adres zamieszkania jest inny niż miejsce wytwarzania odpadów należy wskazać adres zamieszkania oraz miejsce wytwarzania odpadów).
Opłatę należy wnosić z dopiskiem „opłata za odpady" i z wskazaniem za jaki okres opłata jest wnoszona (np. Jan Kowalski, 38-114 Niebylec 500, opłata za odpady, za III kwartał 2013 r.).

Przypominamy o złożeniu deklaracji !

Z dniem 15 maja 2013 r. upłynął termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciele budynków mieszkalnych, a także najemcy gminnych lokali mieszkalnych, którzy do chwili obecnej nie złożyli w/w deklaracji proszeni są o niezwłoczne dopełnienie tego obowiązku.

W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Niebylec określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Deklaracje należy składać w Urzędzie Gminy pok. nr 17 (II piętro).

Załączniki:
Pobierz plik (ulotka_odpady.pdf)Ulotka informacyjna[Nowe zasady gospodarowania odpadami]
Pobierz plik (OPŁATA ZA ODPADY.pdf)Wzór opłaty za odpady[Przykładowo wypelniony formularz wpłaty]