Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy Niebylec przypomina wszystkim rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie Gminy Niebylec o możliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Aby otrzymać zwrot podatku akcyzowego w drugiej turze naboru, należy złożyć wniosek do Wójta Gminy w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r.

Kompletny wniosek wraz z dołączonymi fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r., należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. w tutejszym Urzędzie Gminy pok. nr 7 (budynek Urzędu Stanu Cywilnego w Niebylcu) w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od 9:00 do 17:00, wtorek-piątek od 7:00 do 15:00.

Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł *średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
 
Pieniądze wypłacane będą w terminie: 1-31 października 2019 r.

UWAGA! Osoby, które złożyły w lutym br. wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i wykorzystały cały limit przyznany na 2019 rok – nie mogą ponownie składać wniosku w sierpniu.
Prosimy, aby rolnicy podawali we wnioskach numer rachunku bankowego, na który dokonana zostanie wypłata środków.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Niebylec, Referat Mienia i Ochrony Środowiska, 38-114 Niebylec 183 pok. nr 7 lub pod numerem telefonu 172773992.

Załączniki:
Pobierz plik (Procedura_03_2019.pdf)Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie o[pdf]
Pobierz plik (2019-08_klauzula_informacyjna_podatek_akcyzowy.pdf)Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku[(przetwarzanie danych w związku ze zwrotem podatku akcyzowego)]
Pobierz plik (2019-08_oswiadczenie_do_klauzuli_informacyjnej.pdf)OŚWIADCZENIE o zapoznaniu z klauzulą informacyjną[pdf]
Pobierz plik (Wzór_wniosku_akcyza_2019.pdf)Wzór_wniosku_akcyza_2019.pdf[Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej]

Wzory oświadczeń majątkowych

Formularz ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz. U. poz. 1298), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta - pdf

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta - docx

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy - pdf

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy - docx

Obowiązujące stawki podatków i opłat na 2018 r.

Roczne stawki podatku od nieruchomości wynoszą:
1. Od budynków lub ich części:
- mieszkalnych - 0,39 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,95 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 6,73 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,58 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,06 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

2. Od gruntów:
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,67zł od 1 m² powierzchni,
- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,54 zł od 1 ha powierzchni,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,23 zł od 1 m² powierzchni;
- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,90 zł od 1 m² powierzchni.

3. Od budowli: - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy.
Uchwała Nr XXIV/105/2016 z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Czytaj więcej: Obowiązujące stawki podatków i opłat na 2018 r.

Terminy wywozu odpadów

Urząd Gminy Niebylec informuje, że odpady komunalne od mieszkańców gminy w 2020 roku odbierane będą przez firmę P.H.P.U. ZAGRODA Sp. z. o. o. ul.1-go Maja 38b,
38-100 Strzyżów.
Odbiór odpadów komunalnych odbywał się będzie według ustalonego harmonogramu
z podziałem na miejscowości, tj:

• Zbiórka odpadów z terenu miejscowości: Połomia, Baryczka, Małówka, Gwoździanka, Jawornik, Niebylec.
• Zbiórka odpadów z terenu miejscowości: Blizianka, Gwoźnica Górna, Gwoźnica Dolna, Konieczkowa, Lutcza.