INFORMACJA O REALIZACJI ZADANIA Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niebylec w roku 2017

INFORMACJA O REALIZACJI ZADANIA pn.:,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niebylec w roku 2017” w ramach programu priorytetowego ,,SYSTEM – Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW, Część I – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

Zadanie zrealizowane przy udziale:

  • Środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie: 7 824,18 zł
  • Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie: 11 177,40 zł
  • Środków własnych jst: 18 402,06 zł

ZBIÓRKA ODPADÓW POREMONTOWYCH

Urząd Gminy Niebylec informuje, że na terenie Gminy zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów poremontowych, tj. szkła budowlanego, elementów ceramiki, styropianu, itp. oraz stolarki okiennej.

Odpady poremontowe należy umieścić w kontenerze, a stolarkę okienną złożyć obok kontenera w punktach zbiórki w poszczególnych miejscowościach:

Terminy zbiórkiZBIÓRKA ODPADÓW POREMONTOWYCH

ZGŁOSZENIE PRZED WYCINKĄ DRZEW I KRZEWÓW

W związku ze zmianą ustawy o  ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późń. zm.) zmieniły się warunki usuwania drzew i krzewów. Od 17 czerwca 2017 r. zamiar usunięcia drzew lub krzewów należy wcześniej zgłosić właściwemu ze względu na lokalizację drzew wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta.
Najważniejsze zmiany dotyczą usuwania drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zgodnie z uregulowaniem wprowadzonym niniejszą ustawą wprowadzono obowiązek zgłoszenia chęci usunięcia drzewa oraz przywrócono pomiar drzewa na wysokości 5 cm.
Właściciel nieruchomości zgłasza do odpowiedniego organu (wójta, burmistrza, prezydenta miasta)  zamiar usunięcia drzewa w przypadku, gdy obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:
1)  80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Organ do którego dokonano zgłoszenia w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa, obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm.

Czytaj więcej: ZGŁOSZENIE PRZED WYCINKĄ DRZEW I KRZEWÓW

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy Niebylec informuje, że na terenie Gminy zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych tj. mebli, dywanów, wykładzin, opon, sprzętu elektrycznego, armatury łazienkowej itp.

Odpady należy wystawić do godz. 7:00 przy trasie zbiórki odpadów komunalnych (worków) w miejscu łatwo dostępnym i niestanowiącym utrudnienia w ruchu pieszych i pojazdów.

 Termin odbioru

 Miejscowość

17.05.2017 r. (środa)

Połomia

Baryczka

Małówka

Gwoździanka

Jawornik

Niebylec

 31.05.2017 r. (środa)

Gwoźnica Dolna

Gwoźnica Górna

Lutcza

Blizianka

Konieczkowa

 

NABÓR WNIOSKÓW- AZBEST 2017 ROK

Urząd Gminy Niebylec informuje mieszkańców, posiadających zdemontowane pokrycie dachowe z płyt azbestowych (eternitu) lub planujących demontaż pokrycia dachowego w bieżącym roku, iż mogą ubiegać się o dofinansowane kosztów związanych z utylizacją azbestu.
Dofinansowanie obejmuje odbiór azbestu z posesji i jego utylizację, natomiast nie obejmuję demontażu płyt azbestowych z dachu, jak również dopłaty do nowego pokrycia dachowego.
Mieszkańcy (właściciele nieruchomości) zainteresowani odbiorem azbestu (eternitu) w 2017 roku proszeni są o złożenie stosownych wniosków w terminie do 28 lutego 2017 r.

Wzór wniosku oraz dodatkowe informacje  można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Niebylcu- Referat Mienia i Ochrony Środowiska, 38-114 Niebylec 183,
pok. nr 7, tel. (17)  277 39 92 w godzinach pracy Urzędu tj. pon. od 9:00 do 17:00, wt.- pt. od 7.00 do 15.00, bądź pobrać ze strony internetowej www.niebylec.pl (zakładka   ,,Do pobrania - Wniosek o przyznanie dofinansowania na realizację zadań związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Niebylec”).
O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność wpływu wniosków.

Wniosek o przyznanie dofinansowania na realizację zadań związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Niebylec

INFORMACJA NOWE KODY KRESKOWE NA WORKI NA ODPADY KOMUNALNE

Urząd Gminy Niebylec informuje mieszkańców, że od 1 stycznia 2017 roku, obowiązują nowe kody kreskowe na worki na odpady komunalne. Stare kody kreskowe należy zniszczyć, a nowe należy odbierać u sołtysów poszczególnych sołectw.

Odbiór odpadów w 2017 roku

Urząd Gminy Niebylec informuje, że odpady komunalne od mieszkańców gminy w  2017 roku odbierane będą przez firmę P.H.P.U.  ZAGRODA  Sp. z. o. o. ul.1-go Maja 38b, 38-100 Strzyżów.
Odbiór odpadów segregowanych i zmieszanych odbywał się będzie według ustalonego harmonogramu z podziałem na miejscowości, tj:

  • Zbiórka odpadów z terenu miejscowości: Połomia, Baryczka, Małówka, Gwoździanka, Jawornik, Niebylec.
  • Zbiórka odpadów z terenu miejscowości: Blizianka, Gwoźnica Górna, Gwoźnica Dolna, Konieczkowa, Lutcza.

Harmonogram odbioru odpadów w 2017 r. dostępny u sołtysów, w Urzędzie Gminy w Niebylcu oraz na stronie internetowej Gminy.

Czytaj więcej: Odbiór odpadów w 2017 roku

Czyste powietrze

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.

Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.

Czytaj więcej: Czyste powietrze

Rejestr działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Niebylec

Nr rejestrowy

Data rejestracji

Data

zmiany we wpisie

Nazwa firmy

Adres

NIP

REGON

Kod odpadów

2/2012

02.04.2012 r.

05.11.2012 r.

TRANS-FORMERS KARPATIA Sp. z .o.o.

ul. Odległa 8,
33-100 Tarnów

8731014995

850384270

Zgodnie z załączonym we wniosku wykazem rodzajów odpadów przewidzianych do odbioru

3/2012

04.05.2012 r.

P.H.P.U. ,,Zagroda’’
Sp. z o.o.

ul. 1-go Maja 38 B, 38-100 Strzyżów

8191559477

371113490

Zgodnie z załącznikiem do wniosku na zezwolenie w zakresie odbioru odpadów komunalnych

4/2012

28.06.2012 r.

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Zenon Haligowski

Glinik Charzewski 117
38-100 Strzyżów

8190004228

690541939

Zgodnie z załącznikiem do wniosku z wyszczególnieniem

rodzajów odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości

5/2012

18.10.2012 r.

29.05.2013 r.

REMONDIS KROeko Sp. z o.o

ul. Fredry 1

38-400 Krosno

6842549994

180371426

Zgodnie z załączonym we wniosku o wpis do działalności regulowanej wykazem rodzajów odpadów przewidzianym do odbioru

6/2012

05.12.2012 r.

Gospodarka Komunalna w Błażowej, Sp. z o.o.


ul. 3-go Maja 35, 36-030 Błażowa,

8133079737

690689636

Zgodnie z załącznikiem do wniosku na zezwolenie w zakresie odbioru odpadów komunalnych

7/2012

11.12.2012 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o. o

ul. Południowa 3, 38-100 Strzyżów

8190002146

690314362

Zgodnie z załączonym we wniosku o wpis do działalności regulowanej wykazem rodzajów odpadów przewidzianych do odbioru

1/2013

02.01.2013 r.

TRANSKOP SD” Stanisław Warzybok, Daniel Warzybok

ul. Południowa 5A, 38-100 Strzyżów

8191534589

371003420

Zgodnie z załączonym we wniosku o wpis do działalności regulowanej wykazem rodzajów odpadów przewidzianych do odbioru

3/2013

09.04.2013 r.

Produkcja Handel Usługi EKOMAX Jerzy Kotulak

ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło

6851011633

370244511

Zgodnie z załączonym we wniosku o wpis do działalności regulowanej wykazem rodzajów odpadów przewidzianych do odbioru

2/2013

22.02.2013 r.

P. H. U. Nieradko Włodzimierz

38-120 Czudec

ul. Rzeszowska 50

8190000704

690179881

Zgodnie z załączonym we wniosku o wpis do działalności regulowanej rodzajem odpadów przewidzianych do odbioru

INFORACJA O REALIZACJI ZADANIA pn.:,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niebylec w 2016 roku”, w ramach programu priorytetowego ,,SYSTEM – Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW, Część I – U

Zadanie zrealizowane przy udziale:
•    Środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie: 6.045,34 zł
•    Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie: 8.636,20 zł
•    Środków własnych jst: 11 995,78 zł

Informacja o utrzymaniu czystości i porządku w gminie Niebylec

Zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2016, poz. 250) Gmina Niebylec udostępnia informacje o:

a)    podmiotach odbierających od właścicieli nieruchomości odpady komunalne:
Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Kotulak Jerzy z siedzibą, 38-200 Jasło
ul. Hankówka 28, na podstawie umowy z dnia 25 listopada 2015 r. nr umowy IP.272.13.2015.zawartej po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

b)    miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
- P.H.P.U,,ZAGRODA’’ Sp. z o.o., ul.1-go Maja 38B, 38-100 Strzyżów-Sortownia odpadów zmieszanych,
- Zakład Zagospodarowania Odpadów w Błażowej ul. Myśliwska 9, 36-030 Błażowa- Sortowania odpadów z selektywnej zbiorki,
- Sortowania odpadów zmieszanych i selektywnej zbiórki w miejscowości Wolica, Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło,
- PGKiM Sp. z.o.o. ul. Południowa 3, 38-100 Strzyżów- Składowisko odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne, ul. 1-go Maja, 38-100 Strzyżów,
-Składowisko ‘’Kozodrza’’ 39-103 Kozodrza- Gminny Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o., 39-103 Ostrów 225,
- P.H.P.U,,ZAGRODA’’ Sp. z o.o., ul.1-go Maja 38B, 38-100 Strzyżów-Zagospodarowane przez Euro Eko Sp. z o.o Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych w Kozodrzy 39-103 Ostrów

Czytaj więcej: Informacja o utrzymaniu czystości i porządku w gminie Niebylec