Informacja dotycząca podmiotów świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Niebylec

Urząd Gminy Niebylec informuje, że na terenie Gminy Niebylec usługę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w myśl art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) na podstawie wydanych zezwoleń mogą wykonywać niżej wymienione firmy.

1. Firma Handlowo Produkcyjno Usługowa ,,GRZEGORZ’’ Rączka Grzegorz, Konieczkowa 223A, 38-114 Niebylec, tel. 17 2773 201,

2. Kółko Rolnicze w Połomi, Połomia 26, 38-115 Połomia, tel. 17 2773705,

3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzyżowie Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów, ul. Południowa 3, tel. 17 2761 103 wew. 44.

ZBIÓRKA ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH

Urząd Gminy Niebylec informuje, że na terenie Gminy zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów poremontowych, tj. styropianu, płyt kartonowo- gipsowych, tapet, elementów ceramiki, itp. oraz stolarki okiennej.
Odpady poremontowe należy umieścić w kontenerze, a stolarkę okienną złożyć obok kontenera w punktach zbiórki w poszczególnych miejscowościach:

Termin odbioru

Godziny dostarczenia

Miejscowość

Punkt zbiórki

01-10-2019 r.

(wtorek)

7.00-13.00

Połomia

plac Kółka Rolniczego

7.00-13.00

Baryczka

plac koło kładki

02-10-2019 r.

(środa)

7.00-13.00

Gwoździanka

plac przy Remizie Strażackiej

7.00-13.00

Niebylec
Małówka

stary plac targowy za

budynkiem USC
w Niebylcu

16-10-2019 r.

(środa)

7.00-13.00

Konieczkowa

plac przy byłym Kółku Rolniczym

7.00-13.00

Blizianka

plac parkingu przy przystanku obok Remizy Strażackiej

23-10-2019 r.

(środa)

7.00-13.00

Gwoźnica Dolna

plac koło domu wiejskiego

7.00-13.00

Gwoźnica Górna

plac magazynowy GS
w Gwoźnicy Górnej

30-10-2019 r.

(środa)

7.00-13.00

Jawornik

plac przy remizie strażackiej

7.00-13.00

Lutcza

plac przy byłym Kółku Rolniczym

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Urząd Gminy Niebylec informuje, że na terenie Gminy zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, tj. meble, dywany, stoły, krzesła, zabawki dużych rozmiarów, materace, itp. Odpady wielkogabarytowe należy dostarczyć w dniu zbiórki do wyznaczonych punktów w poszczególnych miejscowościach:

Termin odbioru Godziny dostarczenia Miejscowość Punkt zbiórki
10-07-2019 r.(środa) 7.00-13.00 Połomia plac Kółka Rolniczego
7.00-13.00 Baryczka plac koło kładki
15-07-2019 r.(poniedziałek) 7.00-13.00 Gwoździanka plac przy Remizie Strażackiej
7.00-13.00 Niebylec Małówka stary plac targowy zabudynkiem USCw Niebylcu
17-07-2019 r.(środa) 7.00-13.00 Konieczkowa plac przy byłym Kółku Rolniczym
7.00-13.00 Blizianka plac parkingu przy przystanku obok Remizy Strażackiej
24-07-2019 r.(środa) 7.00-13.00 Gwoźnica Dolna plac koło domu wiejskiego
7.00-13.00 Gwoźnica Górna plac magazynowy GS w Gwoźnicy Górnej
07-08-2019 r.(środa) 7.00-13.00 Jawornik plac przy remizie strażackiej
7.00-13.00 Lutcza plac Kółka Rolniczego

Odpady budowlane zbierane będą w późniejszym terminie. Punkty zbiórki będą monitorowane.

Czytaj więcej: ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Urząd Gminy Niebylec informuje, że na terenie Gminy zostanie przeprowadzona zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  tj. komputery, monitory, RTV (telewizory, radia, itp.), sprzęt AGD (lodówki, pralki, zmywarki, mikrofalówki itp.), telefony, wiertarki i inne elektro-narzędzia.
Kompletne odpady należy dostarczyć w dniu zbiórki do wyznaczonych punktów  w poszczególnych miejscowościach.

Termin odbioru Godziny dostarczenia Miejscowość Punkt zbiórki
03.06.2019 r. (poniedziałek) 7.00-12.00 Jawornik plac przy Remizie Strażackiej w Jaworniku
7.00-12.00 Lutcza plac Kółka Rolniczego
04.06.2019 r. (wtorek) 7.00-12.00 Połomia plac Kółka Rolniczego
7.00-12.00 Baryczka plac koło kładki
7.00-12.00 Gwoździanka plac przy Remizie Strażackiej
05.06.2019 r. (środa) 7.00-12.00 Blizianka plac parkingu przy przystanku obok Remizy Strażackiej
7.00-12.00 Niebylec, Małówka stary plac targowy  za budynkiem USC w Niebylcu
06.06.2019 r. (czwartek) 7.00-12.00 Konieczkowa plac przy byłym Kółku Rolniczym
7.00-12.00 Gwoźnica Górna, plac magazynowy GS  w Gwoźnicy Górnej
7.00-12.00 Gwoźnica Dolna plac koło Domu Wiejskiego

Odpady wielkogabarytowe oraz budowlane zbierane będą w późniejszym terminie.

Informacja o zakazie spalania odpadów drewnianych w przydomowych kotłach!!!

Informuje się mieszkańców Gminy Niebylec o bezwzględnym zakazie spalania odpadów drewnianych w domowych kotłach. Zakaz ten dotyczy spalania zanieczyszczonego drewna pochodzącego z produkcji przemysłowej (trocin, wiór czy ścinek) oraz drewna pochodzącego z gospodarstw domowych, czyli różnego rodzaju zużyte elementy drewniane pokryte substancjami konserwującymi, lakierami i klejami (ramy okienne, meble, panele podłogowe, parkiety itp.).
Często wyżej opisane, zanieczyszczone odpady są następnie wykorzystywane przez osoby fizyczne jako paliwo w kotłach nieprzystosowanych do tego celu, co powoduje emisję szkodliwych, rakotwórczych substancji do powietrza (m. in. benzo(a)pirenu, metali ciężkich, formaldehydu, fenoli, ftalanów itp.).
Paliwo, które możemy spalać w domowych kotłach  to „czyste” drewno, które nie jest zanieczyszczone powłokami ochronnymi lub impregnatami oraz odpadki z takiego drewna (ścinki, trociny).
Ponadto informujemy, że osoby spalające ww. odpady zanieczyszczonego drewna naruszają przepisy prawa. W stosunku do takich osób mogą zostać nałożone sankcje karne wynikające z art. 191 ustawy o odpadach. Postępowanie o ukaranie sprawcy następuje w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Informacja o obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Informacja dot.  obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (m. in.: szkoły, przedszkola, domy kultury, biblioteki, ośrodki zdrowia, apteki, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy itp.), w których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1454 z późn. zm.) oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niebylec, informuje się właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, w których nie zamieszkują mieszkańcy, a  powstają odpady komunalne o obowiązku posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością), na których nie zamieszkują mieszkańcy, a  powstają odpady komunalne. Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m. in.: szkoły, przedszkola, domy kultury, biblioteki, ośrodki zdrowia, apteki, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy itp.

Ponadto przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne z terenu Gminy Niebylec dostępne w zakładce ,,Odpady Komunalne” - ,,Rejestr działalności regulowanej".

- nałożeniem kary grzywny na podst. art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach;

- wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną  na podst. art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Terminy wywozu odpadów

Terminy wywozu odpadów 2019

Urząd Gminy Niebylec informuje, że odpady komunalne od mieszkańców gminy w  2019 roku odbierane będą przez firmę P.H.P.U.  ZAGRODA  Sp. z. o. o. ul.1-go Maja 38b, 38-100 Strzyżów.
Odbiór odpadów segregowanych i zmieszanych odbywał się będzie według ustalonego harmonogramu z podziałem na miejscowości, tj:
•    Zbiórka odpadów z terenu miejscowości: Połomia, Baryczka, Małówka, Gwoździanka, Jawornik, Niebylec.
•    Zbiórka odpadów z terenu miejscowości: Blizianka, Gwoźnica Górna, Gwoźnica Dolna, Konieczkowa, Lutcza.
Harmonogram odbioru odpadów w 2018 r. dostępny u sołtysów, w Urzędzie Gminy w Niebylcu oraz na stronie internetowej Gminy.

Worki na odpady należy uzupełniać u sołtysów wsi w terminach zwyczajowo przyjętych w poszczególnych miejscowościach (terminy wydawania worków na odwrocie harmonogramu). Kody kreskowe należy odbierać u sołtysów poszczególnych sołectw.
Worki w Urzędzie Gminy w Niebylcu wydawane będą wyłącznie w piątki w godzinach pracy Urzędu, tj. od. 7.00 do 15.00.
Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r. wynosi:
- 8,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli nieruchomość zamieszkuje 5 i więcej osób, a odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny,
- 9,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli nieruchomość zamieszkuje od 1 do 4 osób, a odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny,
- 20,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób nieselektywny
Jednocześnie przypomina się właścicielom nieruchomości, że w przypadku zmian będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. ilości osób zamieszkujących nieruchomość (w związku z narodzinami dziecka, wyjazdem, zgonem, itp.) właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Do pobrania: Harmonogram odbioru odpadów w 2019 wraz z terminami wydawania worków (.pdf)

INFORMACJA DOTYCZĄCA WZROSTU STAWEK OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2019 ROKU

W związku ze wzrostem stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych od 1 stycznia 2019 r., Urząd Gminy Niebylec informuje, zgodnie z poniższym:
Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Zgodnie ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłata
za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Środki z opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) obsługi administracyjnej tego systemu;
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą być ustalone w takiej wysokości, aby system samofinansował się, tzn. stawka jest kalkulowana w oparciu o cenę najkorzystniejszej z  ofert złożonych przez firmy przystępujące do przetargu. W przetargu ogłoszonym przez Gminę Niebylec na 2019 r. ceny ofert przedstawiały się następująco:

Lp.

Nazwa firmy i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

1.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o, ul. Południowa 3,
38-100 Strzyżów.


1 063 710,00 PLN

2.

TRANSPRZĘT Sp. z o.o., sp.k, Zabłotce 51,
38-500 Sanok

1 410 000,00 PLN

3.

Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe ,,Zagroda’’ Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 38B,
38-100 Strzyżów

972 349,20 PLN

4.

Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o.,
ul. 3-go Maja 35, 36-030 Błażowa

1 092 870,00 PLN

5.

DEZAKO Sp. z o.o, ul. Kościuszki 30, 39-200 Dębica

1 500 377,52 PLN

Czytaj więcej: INFORMACJA DOTYCZĄCA WZROSTU STAWEK OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2019 ROKU

Zmiana wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy Niebylec informuje, że od 1 stycznia 2019 roku obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
   
- 8,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli nieruchomość zamieszkuje 5 i więcej osób, a odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny,
- 9,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli nieruchomość zamieszkuje od 1 do 4 osób, a odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny,
- 20,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób nieselektywny.

Czytaj więcej: Zmiana wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

NABÓR WNIOSKÓW- AZBEST 2018 ROK

Urząd Gminy Niebylec informuje mieszkańców, posiadających zdemontowane pokrycie dachowe z płyt azbestowych (eternitu) lub planujących demontaż pokrycia dachowego w bieżącym roku, iż mogą ubiegać się o dofinasowane kosztów związanych z utylizacją azbestu.

Dofinansowanie obejmuje odbiór azbestu z posesji i jego utylizację, natomiast nie obejmuję demontażu płyt azbestowych z dachu, jak również dopłaty do nowego pokrycia dachowego.
Mieszkańcy (właściciele nieruchomości) zainteresowani odbiorem azbestu (eternitu) w 2018 roku proszeni są
o złożenie stosownych wniosków w terminie do 28 lutego 2018 r.

Wzór wniosku oraz dodatkowe informacje  można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Niebylcu- Referat Mienia i Ochrony Środowiska, 38-114 Niebylec 183, pok. nr 7, tel. (17)  277 39 92 w godzinach pracy Urzędu tj. pon. od 9:00 do 17:00, wt.- pt. od 7.00 do 15.00, bądź pobrać ze strony internetowej www.niebylec.pl (zakładka   ,,do pobrania”).

O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność wpływu wniosków.

Wniosek o przyznanie dotacji na realizację zadań związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Niebylec.
OŚWIADCZENIE w sprawie ubiegania się o dofinansowanie kosztów związnych z utylizacją azbestu.