VI Sesja Rady Gminy Niebylec 30.04.2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 30 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00 w świetlicy Urzędu Gminy w Niebylcu odbędzie się sesja Rady Gminy Niebylec z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji - przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
3. Przyjęcie informacji o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niebylcu.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
1) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
2) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, pracujących  grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodszych, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Niebylec,
3) przyjęcia ramowego programu działania Rady Gminy na okres kadencji 2018-2023,
4) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.,
5) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy
Witold Koza

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w Niebylcu 29 stycznia 2019 r.

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 29 stycznia 2019 roku o godz. 9:00 w świetlicy Urzędu Gminy w Niebylcu odbędzie się otwarta sesja Rady Gminy Niebylec z następującym porządkiem :
1. Otwarcie sesji – przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
1) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gwoździance,
2) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Niebylec na rok 2019.,
3) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Niebylec na 2019 r.,
4) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów,
5) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzyżowskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1936 R Niebylec-Barycz w miejscowości Gwoźnica Górna”,
6) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzyżowskiemu na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej Niebylec-Barycz oraz Konieczkowa-Lutcza w miejscowości Konieczkowa”,
7) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec,
8) Uchwała Budżetowa na rok 2019,
4. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Niebylec.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.