Odbiór odpadów w 2017 roku

Urząd Gminy Niebylec informuje, że odpady komunalne od mieszkańców gminy w  2017 roku odbierane będą przez firmę P.H.P.U.  ZAGRODA  Sp. z. o. o. ul.1-go Maja 38b, 38-100 Strzyżów.
Odbiór odpadów segregowanych i zmieszanych odbywał się będzie według ustalonego harmonogramu z podziałem na miejscowości, tj:

  • Zbiórka odpadów z terenu miejscowości: Połomia, Baryczka, Małówka, Gwoździanka, Jawornik, Niebylec.
  • Zbiórka odpadów z terenu miejscowości: Blizianka, Gwoźnica Górna, Gwoźnica Dolna, Konieczkowa, Lutcza.

Harmonogram odbioru odpadów w 2017 r. dostępny u sołtysów, w Urzędzie Gminy w Niebylcu oraz na stronie internetowej Gminy.

Czytaj więcej: Odbiór odpadów w 2017 roku

Czyste powietrze

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.

Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.

Czytaj więcej: Czyste powietrze

Rejestr działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Niebylec

 

Nr rejestrowy

 

Data rejestracji

 

Data

zmiany we wpisie

 

Nazwa firmy

 

Adres

 

NIP

 

REGON

 

Kod odpadów

 

 

2/2012

 

 

02.04.2012 r.

 

 

05.11.2012 r.

25.09.2017 r.

 

 

FBSerwis Karpatia
Sp. z .o.o.

 

 

ul. Odległa 8,
33-100 Tarnów

 

 

8731014995

 

 

850384270

Zgodnie z załączonym we wniosku wykazem rodzajów odpadów przewidzianych do odbioru

 

 

3/2012

 

 

04.05.2012 r.

 

 

 

P.H.P.U. ,,Zagroda’’
Sp. z o.o.

 

 

ul. 1-go Maja 38 B, 38-100 Strzyżów

 

 

8191559477

 

 

371113490

Zgodnie z załącznikiem do wniosku na zezwolenie w zakresie odbioru odpadów komunalnych

 

 

 

 

4/2012

 

 

 

 

28.06.2012 r.

 

 

 

 

 

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Zenon Haligowski

 

 

 

Glinik Charzewski 117
38-100 Strzyżów

 

 

 

 

8190004228

 

 

 

 

690541939

Zgodnie z załącznikiem do wniosku z wyszczególnieniem

rodzajów odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości

 

 

5/2012

 

 

18.10.2012 r.

 

 

29.05.2013 r.

 

 

REMONDIS KROeko Sp. z o.o

 

 

ul. Fredry 1

38-400 Krosno

 

 

6842549994

 

 

180371426

Zgodnie z załączonym we wniosku o wpis do działalności regulowanej wykazem rodzajów odpadów przewidzianym do odbioru

 

 

 

6/2012

 

 

 

05.12.2012 r.

 

 

 

Gospodarka Komunalna w Błażowej, Sp. z o.o.

ul. 3-go Maja 35, 36-030 Błażowa,

 

 

 

8133079737

 

 

 

690689636

Zgodnie z załącznikiem do wniosku na zezwolenie w zakresie odbioru odpadów komunalnych

 

 

 

7/2012

 

 

 

11.12.2012 r.

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o. o

 

 

 

 

ul. Południowa 3, 38-100 Strzyżów

 

 

 

 

8190002146

 

 

 

 

690314362

Zgodnie z załączonym we wniosku o wpis do działalności regulowanej wykazem rodzajów odpadów przewidzianych do odbioru

 

 

 

1/2013

 

 

 

02.01.2013 r.

 

 

 

„TRANSKOP SD” Stanisław Warzybok, Daniel Warzybok

 

 

 

ul. Południowa 5A, 38-100 Strzyżów

 

 

 

8191534589

 

 

 

371003420

Zgodnie z załączonym we wniosku o wpis do działalności regulowanej wykazem rodzajów odpadów przewidzianych do odbioru

 

 

 

 

3/2013

 

 

 

 

09.04.2013 r.

 

 

 

 

Produkcja Handel Usługi EKOMAX Jerzy Kotulak

 

 

 

ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło

 

 

 

6851011633

 

 

 

370244511

Zgodnie z załączonym we wniosku o wpis do działalności regulowanej wykazem rodzajów odpadów przewidzianych do odbioru

 

 

 

1/2017

 

 

 

16.11.2017 r.

 

 

 

 

DEZAKO Sp. z o.o.

 

 

 

ul. Kościuszki 30, 39-200 Dębica

 

 

 

870003657

 

 

 

85000711

Zgodnie z załączonym we wniosku o wpis do działalności regulowanej wykazem rodzajów odpadów przewidzianych do odbioru

INFORACJA O REALIZACJI ZADANIA pn.:,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niebylec w 2016 roku”, w ramach programu priorytetowego ,,SYSTEM – Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW, Część I – U

Zadanie zrealizowane przy udziale:
•    Środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie: 6.045,34 zł
•    Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie: 8.636,20 zł
•    Środków własnych jst: 11 995,78 zł

Informacja o utrzymaniu czystości i porządku w gminie Niebylec

Zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2016, poz. 250) Gmina Niebylec udostępnia informacje o:

a)    podmiotach odbierających od właścicieli nieruchomości odpady komunalne:
Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Kotulak Jerzy z siedzibą, 38-200 Jasło
ul. Hankówka 28, na podstawie umowy z dnia 25 listopada 2015 r. nr umowy IP.272.13.2015.zawartej po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

b)    miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
- P.H.P.U,,ZAGRODA’’ Sp. z o.o., ul.1-go Maja 38B, 38-100 Strzyżów-Sortownia odpadów zmieszanych,
- Zakład Zagospodarowania Odpadów w Błażowej ul. Myśliwska 9, 36-030 Błażowa- Sortowania odpadów z selektywnej zbiorki,
- Sortowania odpadów zmieszanych i selektywnej zbiórki w miejscowości Wolica, Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło,
- PGKiM Sp. z.o.o. ul. Południowa 3, 38-100 Strzyżów- Składowisko odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne, ul. 1-go Maja, 38-100 Strzyżów,
-Składowisko ‘’Kozodrza’’ 39-103 Kozodrza- Gminny Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o., 39-103 Ostrów 225,
- P.H.P.U,,ZAGRODA’’ Sp. z o.o., ul.1-go Maja 38B, 38-100 Strzyżów-Zagospodarowane przez Euro Eko Sp. z o.o Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych w Kozodrzy 39-103 Ostrów

Czytaj więcej: Informacja o utrzymaniu czystości i porządku w gminie Niebylec

ZMIANA TARYF ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Urząd Gminy Niebylec zawiadamia, iż Rada Gminy Niebylec w dniu 31 maja 2016 r. uchwałą nr XXI/87/2016 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Niebylec dokonała zmiany cen i stawek opłat za 1 m3 odprowadzonych ścieków do sieci kanalizacyjnej oraz ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków.

Od dnia 1 lipca 2016 roku cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków do sieci kanalizacyjnej wynosi:

1)      dla gospodarstw domowych 2,50 zł netto plus obowiązujący podatek VAT,

2)      dla pozostałych odbiorców 2,50 zł netto plus obowiązujący podatek VAT.

Stawka opłaty za 1 m3 ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wynosi: 8,00 zł netto plus obowiązujący podatek VAT

Informujemy również, iż zmiana taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Niebylec, nie wymaga zmiany umów i obowiązuje odbiorcę usług bez potrzeby stosowania zawiadomień indywidulanych.

Rozliczenia za zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Gminę
z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen oraz ilości odprowadzanych ścieków. Podstawą obciążenia odbiorcy za usługi jest faktura. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za odprowadzone ścieki w terminie oznaczonym na fakturze.

NIE PAL ŚMIECI TO ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA I ŚRODOWISKA!!!

Spalanie śmieci w domowych piecach i kotłowniach jest źródłem groźnych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego zanieczyszczeń. Szczególnie niebezpieczne jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych, a także opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy, lakierowanego drewna, mebli. W trakcie spalania śmieci w domowych piecach, w niskiej temperaturze (200-500˚C) do atmosfery trafiają między innymi:

Czytaj więcej: NIE PAL ŚMIECI TO ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA I ŚRODOWISKA!!!

Nabór wniosków - AZBEST 2016

Urząd Gminy Niebylec informuje mieszkańców, posiadających zdemontowane pokrycie dachowe z płyt azbestowych (eternitu) lub planujących demontaż pokrycia dachowego w bieżącym roku, iż mogą ubiegać się o dofinansowane kosztów związanych z utylizacją azbestu.
Dofinansowanie obejmuje odbiór azbestu z posesji i jego utylizację, natomiast nie obejmuję demontażu płyt azbestowych z dachu, jak również dopłaty do nowego pokrycia dachowego.
Mieszkańcy (właściciele nieruchomości) zainteresowani odbiorem azbestu (eternitu) w 2016 roku proszeni są o złożenie stosownych wniosków w terminie do 29 lutego 2016 r.
Wzór wniosku oraz dodatkowe informacje  można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Niebylcu- Referat Mienia i Ochrony Środowiska, 38-114 Niebylec 183 pok. nr 7, tel. (17)  277 39 92 w godzinach pracy Urzędu tj. pon. od 9:00 do 17:00, wt.- pt. od 7.00 do 15.00, bądź pobrać ze strony internetowej www.niebylec.pl (zakładka ,,do pobrania”). Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający własność/współwłasność nieruchomości np. akt własności, wypis z rejestru gruntów.
O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność wpływu wniosków.

Odbiór odpadów w 2016 roku

Urząd Gminy Niebylec informuje, że odpady komunalne od mieszkańców gminy w  2016 roku odbierane będą jak dotychczas przez firmę Produkcja Handel Usługi Ekomax Kotulak Jerzy, ul. Hankówka 28.

Odbiór odpadów segregowanych i zmieszanych odbywał się będzie według ustalonego harmonogramu, tj. w poniedziałki, co dwa tygodnie z terenu całej gminy.

Harmonogram odbioru odpadów w 2016 r. dostępny u sołtysów, w Urzędzie Gminy w Niebylcu oraz na stronie internetowej gminy.

Worki na odpady należy uzupełniać u sołtysów wsi w terminach zwyczajowo przyjętych w poszczególnych miejscowościach (terminy wydawania worków na odwrocie harmonogramu).

Worki w Urzędzie Gminy w Niebylcu wydawane będą wyłącznie w piątki w godzinach pracy Urzędu, tj. od. 7.00 do 15.00.

Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 r. nie ulega zmianie i wynosi:

za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny:

  • 5,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli nieruchomość zamieszkuje od 1 do 4 osób,
  • 4,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli nieruchomość zamieszkuje 5 i więcej osób.

za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:

  • 12,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Jednocześnie przypomina się właścicielom nieruchomości, że w przypadku zmian będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. ilości osób zamieszkujących nieruchomość (w związku z narodzinami dziecka, wyjazdem, zgonem, itp.) właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Załączniki:
Pobierz plik (wywoz_odpadow_2016.pdf)Harmonogram odbioru odpadów w 2016 r[terminy wydawania worków na odwrocie harmonogramu]

OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARTYWYCH

Urząd Gminy Niebylec informuje, że w dniu 16 maja 2015 r. (sobota) na terenie Gminy zostanie przeprowadzona objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych, tj. mebli, dywanów, wykładzin, opon, sprzętu elektrycznego, itp.

 Odpady należy wystawić do godz. 7.30 przy trasie zbiórki odpadów komunalnych (worków) w miejscu łatwo dostępnym i niestanowiącym utrudnienia w ruchu pieszych i pojazdów.

Czytaj więcej: OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARTYWYCH

Zmiana stawki opłaty za odpady komunalne

Urząd Gminy Niebylec zawiadamia, iż Rada Gminy Niebylec w dniu 27 stycznia 2015 r. uchwałą nr IV/17/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niebylec dokonała obniżenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny.

Czytaj więcej: Zmiana stawki opłaty za odpady komunalne