Czyste powietrze

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.

Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.

Czytaj więcej: Czyste powietrze

Rejestr działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Niebylec

 

Nr rejestrowy

 

Data rejestracji

 

Data

zmiany we wpisie

 

Nazwa firmy

 

Adres

 

NIP

 

REGON

 

Kod odpadów

 

 

2/2012

 

 

02.04.2012 r.

 

 

05.11.2012 r.

25.09.2017 r.

 

 

FBSerwis Karpatia
Sp. z .o.o.

 

 

ul. Odległa 8,
33-100 Tarnów

 

 

8731014995

 

 

850384270

Zgodnie z załączonym we wniosku wykazem rodzajów odpadów przewidzianych do odbioru

 

 

3/2012

 

 

04.05.2012 r.

 

 

 

P.H.P.U. ,,Zagroda’’
Sp. z o.o.

 

 

ul. 1-go Maja 38 B, 38-100 Strzyżów

 

 

8191559477

 

 

371113490

Zgodnie z załącznikiem do wniosku na zezwolenie w zakresie odbioru odpadów komunalnych

 

 

 

 

4/2012

 

 

 

 

28.06.2012 r.

 

 

 

 

 

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Zenon Haligowski

 

 

 

Glinik Charzewski 117
38-100 Strzyżów

 

 

 

 

8190004228

 

 

 

 

690541939

Zgodnie z załącznikiem do wniosku z wyszczególnieniem

rodzajów odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości

 

 

5/2012

 

 

18.10.2012 r.

 

 

29.05.2013 r.

 

 

REMONDIS KROeko Sp. z o.o

 

 

ul. Fredry 1

38-400 Krosno

 

 

6842549994

 

 

180371426

Zgodnie z załączonym we wniosku o wpis do działalności regulowanej wykazem rodzajów odpadów przewidzianym do odbioru

 

 

 

6/2012

 

 

 

05.12.2012 r.

 

 

 

Gospodarka Komunalna w Błażowej, Sp. z o.o.

ul. 3-go Maja 35, 36-030 Błażowa,

 

 

 

8133079737

 

 

 

690689636

Zgodnie z załącznikiem do wniosku na zezwolenie w zakresie odbioru odpadów komunalnych

 

 

 

7/2012

 

 

 

11.12.2012 r.

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o. o

 

 

 

 

ul. Południowa 3, 38-100 Strzyżów

 

 

 

 

8190002146

 

 

 

 

690314362

Zgodnie z załączonym we wniosku o wpis do działalności regulowanej wykazem rodzajów odpadów przewidzianych do odbioru

 

 

 

1/2013

 

 

 

02.01.2013 r.

 

 

 

„TRANSKOP SD” Stanisław Warzybok, Daniel Warzybok

 

 

 

ul. Południowa 5A, 38-100 Strzyżów

 

 

 

8191534589

 

 

 

371003420

Zgodnie z załączonym we wniosku o wpis do działalności regulowanej wykazem rodzajów odpadów przewidzianych do odbioru

 

 

 

 

3/2013

 

 

 

 

09.04.2013 r.

 

 

 

 

Produkcja Handel Usługi EKOMAX Jerzy Kotulak

 

 

 

ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło

 

 

 

6851011633

 

 

 

370244511

Zgodnie z załączonym we wniosku o wpis do działalności regulowanej wykazem rodzajów odpadów przewidzianych do odbioru

 

 

 

1/2017

 

 

 

16.11.2017 r.

 

 

 

 

DEZAKO Sp. z o.o.

 

 

 

ul. Kościuszki 30, 39-200 Dębica

 

 

 

870003657

 

 

 

85000711

Zgodnie z załączonym we wniosku o wpis do działalności regulowanej wykazem rodzajów odpadów przewidzianych do odbioru

1/2018

18.10.2018 r.

TRANSPRZĘT Sp. z o.o. Spk

Zabłotce 51

38-500 Sanok

6871964974

-

Zgodnie z załączonym we wniosku o wpis do działalności regulowanej wykazem rodzajów odpadów przewidzianych do odbioru

INFORACJA O REALIZACJI ZADANIA pn.:,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niebylec w 2016 roku”, w ramach programu priorytetowego ,,SYSTEM – Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW, Część I – U

Zadanie zrealizowane przy udziale:
•    Środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie: 6.045,34 zł
•    Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie: 8.636,20 zł
•    Środków własnych jst: 11 995,78 zł

Informacja o utrzymaniu czystości i porządku w gminie Niebylec

Zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2016, poz. 250) Gmina Niebylec udostępnia informacje o:

a)    podmiotach odbierających od właścicieli nieruchomości odpady komunalne:
Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Kotulak Jerzy z siedzibą, 38-200 Jasło
ul. Hankówka 28, na podstawie umowy z dnia 25 listopada 2015 r. nr umowy IP.272.13.2015.zawartej po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

b)    miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
- P.H.P.U,,ZAGRODA’’ Sp. z o.o., ul.1-go Maja 38B, 38-100 Strzyżów-Sortownia odpadów zmieszanych,
- Zakład Zagospodarowania Odpadów w Błażowej ul. Myśliwska 9, 36-030 Błażowa- Sortowania odpadów z selektywnej zbiorki,
- Sortowania odpadów zmieszanych i selektywnej zbiórki w miejscowości Wolica, Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło,
- PGKiM Sp. z.o.o. ul. Południowa 3, 38-100 Strzyżów- Składowisko odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne, ul. 1-go Maja, 38-100 Strzyżów,
-Składowisko ‘’Kozodrza’’ 39-103 Kozodrza- Gminny Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o., 39-103 Ostrów 225,
- P.H.P.U,,ZAGRODA’’ Sp. z o.o., ul.1-go Maja 38B, 38-100 Strzyżów-Zagospodarowane przez Euro Eko Sp. z o.o Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych w Kozodrzy 39-103 Ostrów

Czytaj więcej: Informacja o utrzymaniu czystości i porządku w gminie Niebylec

ZMIANA TARYF ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Urząd Gminy Niebylec zawiadamia, iż Rada Gminy Niebylec w dniu 31 maja 2016 r. uchwałą nr XXI/87/2016 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Niebylec dokonała zmiany cen i stawek opłat za 1 m3 odprowadzonych ścieków do sieci kanalizacyjnej oraz ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków.

Od dnia 1 lipca 2016 roku cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków do sieci kanalizacyjnej wynosi:

1)      dla gospodarstw domowych 2,50 zł netto plus obowiązujący podatek VAT,

2)      dla pozostałych odbiorców 2,50 zł netto plus obowiązujący podatek VAT.

Stawka opłaty za 1 m3 ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wynosi: 8,00 zł netto plus obowiązujący podatek VAT

Informujemy również, iż zmiana taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Niebylec, nie wymaga zmiany umów i obowiązuje odbiorcę usług bez potrzeby stosowania zawiadomień indywidulanych.

Rozliczenia za zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Gminę
z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen oraz ilości odprowadzanych ścieków. Podstawą obciążenia odbiorcy za usługi jest faktura. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za odprowadzone ścieki w terminie oznaczonym na fakturze.

NIE PAL ŚMIECI TO ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA I ŚRODOWISKA!!!

Spalanie śmieci w domowych piecach i kotłowniach jest źródłem groźnych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego zanieczyszczeń. Szczególnie niebezpieczne jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych, a także opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy, lakierowanego drewna, mebli. W trakcie spalania śmieci w domowych piecach, w niskiej temperaturze (200-500˚C) do atmosfery trafiają między innymi:

Czytaj więcej: NIE PAL ŚMIECI TO ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA I ŚRODOWISKA!!!

Dopłata do opłaty za odpady dla rodzin wielodzietnych

Urząd Gminy Niebylec informuję o możliwości ubiegania się o dopłatę do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Niebylec, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.
Dopłata przyznawana jest na wniosek właściciela nieruchomości, który należy złożyć w Urzędzie Gminy Niebylec 38-114 Niebylec 170, pok. nr 17 (II piętro).   
Zasady udzielenia dotacji
Wniosek do pobrania
Szczegółowe informacje na temat dopłat można uzyskać w Urzędzie Gminy w Niebylcu, Referat Mienia i Ochrony Środowiska, pok. nr 17, bądź pod nr tel. (17) 277 30 02.

Czytaj więcej: Dopłata do opłaty za odpady dla rodzin wielodzietnych

Punkty odbioru zużytych baterii na terenie Gminy Niebylec

L.p.

Miejsce odbioru

Miejscowość

Dni tygodnia

Godziny

1.

Urząd Gminy

Niebylec

Poniedziałek - Piątek

700 - 1500

2.

Gminny Zespół

Ekonomiczno – Administracyjny Szkół

Niebylec

Poniedziałek - Piątek

700 – 1500

 

3.

Bank Spółdzielczy

Niebylec

Poniedziałek - Piątek

700 - 1500

3.

Urząd Stanu Cywilnego

Niebylec

Poniedziałek - Piątek

700 - 1500

4.

Gminny Ośrodek Kultury

Niebylec

Poniedziałek - Piątek

700 - 1500

5.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Niebylec

Poniedziałek - Piątek

700 - 1500

6.

Gminna Biblioteka Publiczna

Niebylec

Poniedziałek, Piątek
Wtorek - Czwartek

Sobota

800 – 1600

800 – 1800

800 – 1200

7.

Biblioteka Publiczna Gminy Niebylec - Filia w Gwoźnicy Górnej

Gwoźnica Górna

Poniedziałek - Piątek

800 – 1600

8.

Biblioteka Publiczna Gminy Niebylec - Filia w Połomi

Połomia

Poniedziałek, Piątek

Wtorek, Czwartek

 

1000 – 1800

800 – 1500

 

Załączniki:
Pobierz plik (Punkty odbioru zużytych baterii.pdf)Wykaz punktów w formacie pdf[Punkty odbioru zużytych baterii na terenie Gminy Niebylec]

Odbiór odpadów komunalnych od 1 lipca 2013 r.

Od dnia 1 lipca 2013 r. na terenie gminy zmianie ulegają zasady wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Odpady odbierane będą przez firmę: Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 35, 36–030 Błażowa, wyłonioną przez gminę w drodze przetargu. Odbiór odpadów segregowanych i zmieszanych odbywał się będzie według ustalonego harmonogramu z częstotliwością dwa razy w miesiącu.

Czytaj więcej: Odbiór odpadów komunalnych od 1 lipca 2013 r.

Trasy odbioru odpadów komunalnych

W załączeniu poniżej prezentujemy szacunkowe trasy odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Niebylec. Trasy dostępne są jako plik .jpg oraz plik .kml umożliwiający dokładniejszą analizę przy użyciu oprogramowania Google Earth (dostępne nieodpłatnie). Możliwe jest również dokonanie konwersji pliki .kml do dowolnego formatu obsługiwanego przez większość urządzeń GPS przy pomocy oprogramowania GPSBabel dostępnego nieodpłatnie (http://www.gpsbabel.org/)

Załączniki:
Pobierz plik (Gmina Niebylec.kml)Gmina Niebylec.kml[Możliwość otawrcia w programie Google Earth, GPSBabel oraz serwisie mapy.google.pl]
Pobierz plik (Gmina Niebylec.jpg)Gmina Niebylec.jpg[Popularny format graficzny]

Odpady - nowe zasady gospodarowania

Szanowni Mieszkańcy,

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadziła szereg zmian w gospodarce odpadami.

Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z w/w ustawy odpady komunalne z zamieszkałych gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie naszej gminy od 1 lipca 2013 r. będzie odbierała firma wyłoniona przez gminę w drodze przetargu.

Mieszkańcy nie będą podpisywali indywidualnych umów z firmami wywozowymi, tylko uiszczą opłatę, w ramach której gmina wyposaży gospodarstwa w worki na odpady i zapewni ich odbiór.

Czytaj więcej: Odpady - nowe zasady gospodarowania