Przedłużenie terminu zawierania umów i dokonywania wpłat I transzy wkładu własnego w ramach Projektu dotyczącego odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gminy Niebylec

Szanowni Państwo,

Ze względu na przedłużający się proces zawierania umów w sprawie ustalenia wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych związanych z montażem indywidualnych zestawów OZE na potrzeby gospodarstw domowych z terenu Gminy Niebylec w ramach Projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”, informujemy, że zakończenie tej fazy Projektu przewidujemy na połowę kwietnia br. Z uwagi na powyższe, jednocześnie przedłużamy termin na dokonanie wpłaty pierwszej transzy wkładu własnego do dnia 13.04.2018 r.

 Informujemy zarazem, że zakończenie fazy zawierania umów z wszystkimi Uczestnikami Projektu z tzw. listy podstawowej pozwoli nam określić ilość instalacji i ich łączną moc, przydzieloną gospodarstwom domowym na podstawie podpisanych umów. Następnie, ze względu na zgłaszane nam przez niektórych Uczestników Projektu rezygnacje z udziału w Projekcie, rozpoczniemy fazę przydziału powstałych w ramach poszczególnych rodzajów instalacji OZE nadwyżek mocy i zawierania umów z właścicielami nieruchomości z tzw. listy rezerwowej, tj. tych, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w Projekcie po zakończeniu naboru na listę podstawową. Przypominamy, że instalacje OZE będą przydzielane zainteresowanym z listy rezerwowej według kolejności zgłoszeń na dany typ instalacji, do momentu wyczerpania łącznej puli mocy przewidzianej w Projekcie dla danego typu instalacji.

 Dopiero z chwilą rozdysponowania całkowitej puli mocy wszystkich typów instalacji OZE przewidzianych w Projekcie, potwierdzonego w umowach zawartych z Uczestnikami Projektu zarówno z listy podstawowej, a jeśli zajdzie taka potrzeba – również z listy rezerwowej, będziemy mogli przystąpić do kolejnej fazy realizacji Projektu, tj. przygotowania i wszczęcia właściwej procedury przetargowej.

Gmina Niebylec otrzymała dofinansowanie dla projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab pragnie poinformować, że Projekt partnerski Gminy Niebylec i Wielopole Skrzyńskie pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”, złożony w ramach Osi priorytetowej III Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE (projekty parasolowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, został wybrany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
Głównym celem strategicznym projektu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie gmin Niebylec
i Wielopole Skrzyńskie poprzez montaż na 791 obiektach mieszkalnych do końca 2018 roku 964 szt. nowoczesnych instalacji OZE o łącznej mocy zainstalowanej 4,52 MW.

Czytaj więcej: Gmina Niebylec otrzymała dofinansowanie dla projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości...

Informacja dla Uczestników Projektu odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Niebylec

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w okresie od 5 do 30 marca 2018 r. należy zgłosić się do Urzędu Gminy Niebylec, pok. nr 14 i 15 (II piętro) celem zawarcia umowy w sprawie ustalenia wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych związanych z montażem indywidualnego zestawu OZE na potrzeby gospodarstwa domowego z terenu Gminy Niebylec w ramach Projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”.

Do podpisania umowy upoważnieni są właściciele/współwłaściciele nieruchomości wskazani w deklaracji udziału w Projekcie oraz osoby, które zostały pisemnie upoważnione przez właścicieli tych nieruchomości.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO SPISANIA UMOWY:

  • dowód osobisty właściciela (współwłaścicieli) nieruchomości,
  • pełnomocnictwo, jeśli umowa nie będzie podpisywana przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, a jedynie przez pełnomocnika występującego w ich imieniu,
  • numer działki gruntowej, na której zlokalizowany jest budynek,
  • oświadczenie o pomocy de minimis – w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prowadzących działalność rolniczą.

W załączeniu wzory dokumentów.

Osoby, które na etapie składania deklaracji uczestnictwa w Projekcie oświadczyły, że ich gospodarstwo domowe dotknięte jest problemem ubóstwa energetycznego, proszone są o dostarczenie aktualnych dokumentów to potwierdzających, tj. w szczególności:

1) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność osoby zameldowanej w gospodarstwie domowym, lub
2) aktualną decyzję administracyjną przyznającą dodatek mieszkaniowy lub energetyczny, lub
3) aktualną decyzję administracyjną przyznającą pomoc rzeczową w postaci opału lub ryczałtu na jego zakup, lub
4) aktualną decyzję administracyjną przyznająca świadczenie rodzinne.

Wpłata wkładu własnego Uczestnika Projektu została podzielona na dwie transze.

Wpłatę pierwszej transzy, stanowiącej zaliczkę na poczet realizacji umowy należy dokonać w terminie do dnia 30.03.2018 r.

Niedokonanie wpłaty pierwszej transzy w podanym powyżej terminie uznane będzie jako rezygnacja z udziału w Projekcie.

Czytaj więcej: Informacja dla Uczestników Projektu odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Niebylec

Przedłużenie terminu składania dokumentów na Odnawialne Źródła Energii. OBNIŻENIE KWOTY WKŁADU WŁASNEGO

Informujemy mieszkańców Gminy Niebylec zainteresowanych udziałem w projekcie parasolowym OZE, że na dzień 14 grudnia wpłynęło 50 deklaracji, w związku z czym Gmina Niebylec będzie próbowała aplikować o dotację w partnerstwie z innymi gminami. Na ostatniej sesji Rady Gminy Niebylec, która odbyła się 13 grudnia br. Wójt Gminy oraz Rada Gminy postanowili o obniżeniu docelowego wkładu własnego mieszkańców do poziomu 15 % kosztów netto plus podatek VAT. Dotyczyć to będzie wszystkich deklaracji, a więc tych, które dopiero wpłyną, jak również tych, które zostały już złożone. Ta korzystna dla mieszkańców zmiana nastąpiła po analizie wytycznych Urzędu Marszałkowskiego dotyczących opracowywania projektów w ramach RPO Województwa Podkarpackiego 2014–2020, Oś Priorytetowa Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE. Nabór wniosków do Urzędu Marszałkowskiego potrwa ostatecznie do 2 marca 2017 r.

W związku z tym przedłuża się termin składania deklaracji w Gminie Niebylec do dnia 20 stycznia 2017 r.

Zbigniew Korab
Wójt Gminy Niebylec

Załączniki:
Pobierz plik (2016-12-14_prognozowanekoszty_OZE.pdf)Koszty szacunkowe[Koszty szacunkowe przy dofinansowaniu 85%]

Ogłoszenie o spotkaniu ws. instalacji kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Niebylec zaprasza na spotkanie informacyjne mieszkańców gminy, którzy zgłosili się do projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie” realizowanego przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE.

Spotkanie odbędzie się w dniu 30 stycznia 2018 r. (tj. wtorek ) o godz. 18:00 na Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Niebylcu.

Spotkanie adresowane jest do osób, które złożyły ankiety wstępne i zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie na montaż instalacji kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy.

Tematem spotkania będzie omówienie warunków zawarcia umów
z mieszkańcami, kosztów ponoszonych przez mieszkańców w ramach tzw. wkładu własnego, terminu ich wpłat oraz wymogów technicznych proponowanych instalacji OZE.

Ze względu na ważność podejmowanych tematów prosi się wszystkich mieszkańców, którzy zdeklarowali uczestnictwo w projekcie o niezawodne przybycie.

Materiały ze spotkania „Odnawialne źródła energii szansą poprawy środowiska naturalnego”

4 grudnia 2016 na terenie gminy Niebylec miały miejsce spotkania informacyjne dotyczące projektu unijnego realizowanego przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia,  Działanie 3.1 Rozwój OZE. Podczas spotkań w Połomi, Gwoźnicy Górnej, Lutczy oraz Niebylcu uczestnicy zostali poinformowani o wstępnych założeniach projektu przygotowanego przez Gminę Niebylec, polegającego na budowie różnych rodzajów instalacji OZE, w tym w szczególności instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i kotłów na biomasę, ale również pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy.
Poniżej prezentujemy materiały ze spotkań oraz wszelkie dokumenty konieczne do uczestnictwa mieszkańców w Projekcie.

Mieszkańców zainteresowanych udziałem w Projekcie prosimy o złożenie Deklaracji udziału w Projekcie, Oświadczenia – kryteria rekrutacji, oraz Ankiety mającej na celu określenie doboru instalacji OZE. Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy, w nieprzekraczalnym terminie do 19 grudnia  2016 r. (osobiście lub pocztą lub poprzez przesłanie skanu na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem: 17 277 34 54 – decyduje data wpływu do Urzędu).

Czytaj więcej: Materiały ze spotkania „Odnawialne źródła energii szansą poprawy środowiska naturalnego”