Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji oświaty i wychowania

Na podstawie art. 5 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 1339) Wójt Gminy Niebylec

OGŁASZA

OTWARTY KONKURS OFERT na realizację w okresie od 4 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. zadania z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego edukacji, oświaty i wychowania, pn.:
„Dowóz i zapewnienie opieki w czasie przewozu niepełnosprawnego ucznia z terenu Gminy Niebylec do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie, ul. Powstańców Śląskich 16”

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji oświaty i wychowania

Wzór oferty