POSZUKUJEMY RODZIN WSPIERAJĄCYCH!!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu, zobowiązany Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do realizacji zadań związanych ze wspieraniem rodziny, przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.


Poszukujemy rodzin, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym w poszukiwaniu  rozwiązań trudnych sytuacji!
Przy współpracy z asystentem rodziny oraz pracownikiem socjalnym.


Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
- opiece i wychowaniu dziecka,
- prowadzeniu gospodarstwa domowego,
- kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niebylcu.

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:
- ma stałe źródło utrzymania,
- ma pełnię władzy rodzicielskiej i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci
- braku uzależnień (alkohol, narkotyki, hazard i inne) członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:
- złożyć umotywowany wniosek na rodzinę wspierającą w GOPS Niebylec,
- udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,
- uzyskać pozytywną opinię Kierownika Ośrodka,
- podpisać umowę, na podstawie, której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu niektórych, wyłącznie uzasadnionych  kosztów związanych z udzielaniem wsparcia (zakup biletu, art. szkolnych, wyjścia rekreacyjno – kulturowe etc.).

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z asystentem rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niebylcu, Niebylec 24 -   tel. 17 277 30 46 lub osobiście.