Informacja w sprawie rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Niebylec na rok szkolny 2019/2020

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, a rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają do dyrektora placówki jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie od 4 do 8 lutego 2019 r. Złożenie deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji do innego przedszkola. Jeżeli rodzic decyduje się na zmianę przedszkola, do którego obecnie uczęszcza dziecko, to nie składa w nim deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego. Dziecko natomiast uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego po raz pierwszy. W razie nieprzyjęcia dziecka do nowego przedszkola w dotychczasowym nie będzie dla niego zarezerwowanego miejsca.

Dzieci urodzone w 2017 r. nie będą uczestniczyły w rekrutacji elektronicznej. Rodzice tych dzieci, po ukończeniu przez nie 2,5 lat, mogą starać się o przyjęcie do przedszkoli od 1 września 2019 r. jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami.
Rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Niebylec mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkoli od 1 września 2019 r. jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami.

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 na wolne miejsca dla wszystkich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz kl. 1 w szkołach podstawowych z terenu Gminy Niebylec prowadzona będzie za pomocą systemu informatycznego firmy VULCAN

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA
Zapisu dziecka do przedszkola dokonuje się poprzez serwis rekrutacyjny firmy VULCAN znajdujący się na stronie: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminaniebylec
Rodzice zapisując dziecko do przedszkola wypełniają w formie elektronicznej, a następnie drukują, podpisują i składają u dyrektora wybranego przedszkola Wniosek o przyjęcie. Osoby niemające możliwości skorzystania z tej formy zapisu mogą wypełnić i złożyć Wniosek o przyjęcie odręcznie na druku dostępnym w każdym przedszkolu.
Dziecko może zostać zapisane do nie więcej niż trzech przedszkoli. We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej preferowanych. Wniosek, niezależnie od sposobu jego wypełnienia, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych składa się tylko raz, w przedszkolu pierwszego wyboru do dnia 22.03.2019 r. w godzinach pracy przedszkola. Niezłożenie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.
Po weryfikacji wniosków komisja rekrutacyjna w dniu 10.04.2019 r. podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do danego przedszkola.
Rodzic zakwalifikowanego kandydata składa w przedszkolu, w postaci pisemnego oświadczenia, wolę przyjęcia do przedszkola. Niezłożenie woli przyjęcia w terminie do dnia 29.04.2019 r. spowoduje skreślenie dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych. 30.04.2019 r. przedszkole podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
Jeżeli, po zakończeniu rekrutacji przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami, ogłasza rekrutację uzupełniającą.

Kryteria rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
1. W pierwszej kolejności na wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Niebylec.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
a. wielodzietność rodziny kandydata ;
b. niepełnosprawność kandydata ;
c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata ;
f. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
g. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
3. Kryteria wymienione w pkt. 2 mają jednakową wartość.
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole (oddział przedszkolny) nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria określone przez Radę Gminy:
a. kandydat, którego oboje rodzice/ prawni opiekunowie pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą (kryterium stosuje się również do rodzica/ opiekuna samotnie wychowującego dziecko) – 10 punktów,
b. kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola do którego ubiega się on o przyjęcie lub funkcjonującej w danym obwodzie szkoły – 8 punktów,
c. kandydat, którego rodzice pracują zawodowo oraz zamieszkują na terenie miejscowości, w której znajduje się przedszkole – 8 punktów,
d. w obwodzie przedszkola zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/ opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki – 7 punktów.
5. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 4 są odpowiednio:
a. oświadczenia rodziców o pobieraniu nauki w systemie dziennym, o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego, ewentualnie zaświadczenie,
b. oświadczenia rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola, do którego ubiega się on o przyjęcie, lub funkcjonującej w danym obwodzie szkoły, lub zaświadczenie z placówki, do której uczęszcza rodzeństwo kandydata,
c. oświadczenie rodzica/opiekuna o miejscu zamieszkania krewnych.
6. Kandydaci zamieszkujący poza obszarem Gminy Niebylec mogą być przyjmowani do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dane przedszkole, oddział dysponuje nadal wolnymi miejscami.

ZAPISY DO KLASY I
Zapisu dziecka do kl. 1 dokonuje się poprzez serwis rekrutacyjny firmy VULCAN znajdujący się na stronie: https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/gminaniebylec
Rodzice zapisując dziecko do kl. 1 wypełniają w formie elektronicznej, a następnie drukują, podpisują i składają u dyrektora wybranej szkoły Wniosek o przyjęcie. Osoby niemające możliwości skorzystania z tej formy zapisu mogą wypełnić i złożyć u dyrektora Wniosek o przyjęcie odręcznie na druku dostępnym w każdej szkole podstawowej.

Kryteria rekrutacji do klas i szkół podstawowych
1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.
2. Kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodami tych szkół przyjmuje się jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drodze postępowania rekrutacyjnego, uwzględniając następujące kryteria i odpowiadającą im punktację:
a. w obwodzie szkoły zamieszkują krewni, którzy wspierają rodziców w opiece nad kandydatem – 10 pkt.
b. jeden z rodziców/ prawnych opiekunów kandydata pracuje w obwodzie szkoły - 8 pkt.
c. w szkole obowiązek spełnia rodzeństwo kandydata – 6 pkt.
d. kandydat uczęszczał do oddziału zerowego w szkole – 5 pkt.
3. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w pkt. 2 są oświadczenia rodziców/ opiekunów prawnych zawarte we wniosku o przyjęcie składanym do szkoły podstawowej.

Terminy postępowania rekrutacyjnego określono zarządzeniem Nr 8/2019 Wójta Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego (zał. 1)i klas pierwszych szkół podstawowych (zał. 2) prowadzonych przez Gminę Niebylec na rok szkolny 2019/2020.