Zmiana stawki opłaty za odpady komunalne

Urząd Gminy Niebylec zawiadamia, iż Rada Gminy Niebylec w dniu 27 stycznia 2015 r. uchwałą nr IV/17/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niebylec dokonała obniżenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny.

 

Od dnia 1 stycznia 2015 roku wysokość stawki za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi:

  • 5,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli nieruchomość zamieszkuje od 1 do 4 osób,
  • 4,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli nieruchomość zamieszkuje 5 i więcej osób.

Stawka za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób nieselektywny nie ulega zmianie i wynosi 12,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Informujemy również, iż w związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami, właściciele nieruchomości nie są zobowiązani do składania nowych deklaracji.

W przypadku pozostałych zmian będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. ilości osób zamieszkujących nieruchomość (w związku z narodzinami dziecka, wyjazdem, zgonem, itp.) właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany

Opłatę uiszczać można:

  • na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Niebylcu, 38-114 Niebylec 170, nr konta bankowego 71 9168 1030 0260 1007 2000 0010.

Wpłata powinna być dokonywana przez osobę, która złożyła deklarację, ze wskazaniem adresu zamieszkania, tj. miejsca wytwarzania odpadów. Opłatę należy wnosić z dopiskiem „opłata za odpady" i z wskazaniem, za jaki okres opłata jest wnoszona (np. Jan Nowak, 38-114 Niebylec 500, opłata za odpady, za I kwartał 2015 r.).

  • lub u sołtysów (inkasentów).

Opłaty należy uiszczać kwartalnie z terminem płatności:

  • za I kwartał do 15 marca,
  • za II kwartał do 15 maja,
  • za III kwartał do 15 września
  • za IV kwartał do 15 listopada.

Opłata może być uiszczana „ z góry” za okres kilku miesięcy, pół roku bądź rok.