Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niebylcu poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem, na terenie gminy Niebylec.

Charakter umowy: umowa zlecenie

Ogólny zakres czynności:

- Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowania do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych.

- Współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami...

Informacja na temat świadczeń z programu „Rodzina 500+”, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych

Wnioski o przyznanie świadczeń wychowawczych (500+) i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2017/2018 można będzie składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Niebylec od 1 sierpnia 2017 do 31 października 2017  a  świadczeń rodzinnych od 1 sierpnia 2017 do 30 listopada 2017

W przypadku świadczeń wychowawczych w ramach rządowego Programu „Rodzina 500 +” prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na rok – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku (jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres był dłuższy – rozpoczął się 1 kwietnia 2016 r. i potrwa do 30 września 2017 r.). Taki sam okres obowiązuje w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z kolei dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada i trwa do 31 października następnego roku kalendarzowego.

Wzory wniosków można pozyskać ze strony Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w zakładce „wzory wniosków o świadczenia dla rodzin” i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niebylcu w pokoju nr 3.

Wnioski o powyższe świadczenia można składać osobiście w godzinach pracy urzędu, za pośrednictwem poczty lub drogą internetową

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy GOPS z działu świadczeń rodzinnych (tel. 17 27 73 046) lub można je pozyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mrpips.gov.pl.

POSZUKUJEMY RODZIN WSPIERAJĄCYCH!!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu, zobowiązany Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do realizacji zadań związanych ze wspieraniem rodziny, przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.


Poszukujemy rodzin, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym w poszukiwaniu  rozwiązań trudnych sytuacji!
Przy współpracy z asystentem rodziny oraz pracownikiem socjalnym.


Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
- opiece i wychowaniu dziecka,
- prowadzeniu gospodarstwa domowego,
- kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach.

Czytaj więcej: POSZUKUJEMY RODZIN WSPIERAJĄCYCH!!!

PROTOKÓŁ rozstrzygnięcia konkursu na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Niebylec w 2017 roku

Otwarty konkurs został ogłoszony przez Wójta Gminy Niebylec w dniu 5 grudnia 2016 roku. Ogłoszenie wywieszone było na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niebylcu oraz na stronie internetowej Gminy Niebylec www.bip.niebylec.pl.

Otwarty konkurs ofert został przeprowadzony przez komisję konkursową, powołaną Zarządzeniem Nr 104/2016 Wójta Gminy Niebylec z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Niebylec w 2017
Pełna treść protokołu rozstrzygnięcia konkursu na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Niebylec w 2017 roku

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Niebylec

Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 5 w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 239) ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W OKRESIE od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. zadań z zakresu pomocy społecznej dla organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej w szczególności. dla:
1. organizacji nie będących jednostkami sektora finansów publicznych, w tym nie działających w celu uzyskania zysku;
2. osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Pełna treść ogłoszenia o konkursie na realizację zadania publicznego na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Niebylec

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* /OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395) - pdf

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* /OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395) - doc

Ogłoszenie o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Niebylec

Rozstrzygnięcie konkursu "Nie bądź obojętny na przemoc"

W dniu 1 grudnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niebylcu rozstrzygnięty został konkurs plastyczny pod hasłem "Nie bądź obojętny na przemoc".

Wpłynęło 36 prac konkursowych z 8 szkół Gminy Niebylec:

Zespół Szkół w Połomi - 11 prac,

Zespół Szkół w Niebylcu - 3 prace,

Zespół Szkół w Konieczkowej - 1 praca,

Zespół Szkół w Gwoźnicy Górnej - 2 prace,

Szkoła Podstawowa w Jaworniku - 10 prac,

Szkoła Podstawowa w Gwoździance - 7 prac,

Szkoła Podstawowa w Bliziance - 1 praca,

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lutczy - 1 praca.

Spośród wszystkich prac, które wpłynęły na konkurs, sześć nie spełniało wymogów określonych w regulaminie konkursu więc nie były oceniane.

Czytaj więcej: Rozstrzygnięcie konkursu "Nie bądź obojętny na przemoc"

Konkurs plastyczny pod hasłem "Nie bądź obojętny na przemoc"

Zespół Interdyscyplinarny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niebylcu informuje, że organizuje konkurs plastyczny na wykonanie komiksu pod tytułem "Nie bądź obojętny na przemoc". Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Niebylec. Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursu określono w załączonym regulaminie.
Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie.

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
Jacek Kozdraś

INFORMACJA nt. wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy z wyjątkiem świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności i od udzielonego urlopu wychowawczego.

Nowy okres zasiłkowy trwa od 01-11-2016 do 31-10-2017.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych można otrzymać  od września 2016 w GOPS Niebylec - Świadczenia Rodzinne /budynek dawnego Ośrodka Zdrowia/, tel.17 2773 046.

Czytaj więcej: INFORMACJA nt. wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

Ankieta do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Niebylec na lata 2016-2020

W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych  Gminy Niebylec na lata 2016-2020 zachęcamy mieszkańców Gminy do wypełnienia niniejszej ankiety. Ankieta ma charakter anonimowy.
Państwa udział w badaniu będzie odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb na terenie gminy.
Ankieta będzie dostępna od dnia 01.03.2016r.  do dnia 31.03.2016r. w  siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , 38-114 Niebylec 24, pokój nr 2.

Można również pobrać ankietę ze strony www.niebylec.com.pl , wypełnić  a następnie  dostarczyć do GOPS Niebylec lub przesłać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dziękujemy

 

PROTOKÓŁ rozstrzygnięcia konkursu na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Niebylec w 2016 roku.

Niebylec, 2015.12.23

 

PROTOKÓŁ
rozstrzygnięcia konkursu na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Niebylec w 2016 roku.

 Otwarty konkurs został ogłoszony przez Wójta Gminy Niebylec w dniu 30 listopada 2015 roku. Ogłoszenie wywieszone było na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niebylcu oraz na stronie internetowej Gminy Niebylec www.bip.niebylec.pl.

Otwarty konkurs ofert został przeprowadzony przez komisję konkursową, powołaną Zarządzeniem Nr 158/2015 Wójta Gminy Niebylec z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia  ofert na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Niebylec w 2016 roku w składzie:

1) Alicja Dopart – przedstawiciel Wójta - przewodniczący Komisji

2) Halina Strzała – przedstawiciel Wójta  - członek Komisji

3) Jacek Kozdraś – przedstawiciel Wójta – członek Komisji

3) Maria Machoś-Łuczak - przedstawiciel Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niebyleckiej

Czytaj więcej: PROTOKÓŁ rozstrzygnięcia konkursu na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Niebylec...

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Niebylec

Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 5 w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 j.t. z późn. zm)

O G Ł A S Z A

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W OKRESIE od 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. zadań z zakresu pomocy społecznej dla organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawyz dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej w szczególności. dla:
1) organizacji nie będących jednostkami sektora finansów publicznych, w tym nie działających w celu uzyskania zysku;
2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Pełna treść ogłoszenia: Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Niebylec
Załączniki:
Wzór oferty w formacie .pdf
Wzór umowy w formacie .pdf
Wzór oferty w formacie .doc
Wzór umowy w formacie .doc